AMSEROEDD AGOR Y FEDDYGFA

ORIAU AGOR Y FEDDYGFA

Dydd Llun

9.00am-1.00pm

2.00-6.00pm

Dydd Mawrth

9.00am-1.00pm

2.00-6.00pm

Dydd Mercher

9.00am-1.00pm

2.00-6.00pm

Dydd Iau

9.00am - 12 canol dydd 12 canol dydd hyd 6pm (gwasanaeth cyfyngedig drwy’r drws ochr)

Dydd Gwener

9.00am-1.00pm

2.00-6.00pm

AMSEROEDD APWYNTIADAU

Mae’r tabl isod yn dangos amseroedd apwyntiadau.  DS mae amseroedd yr apwyntiadau cynharaf a hwyraf yn amrywio o Feddyg Teulu i Feddyg Teulu, rhai o’r Meddygon Teulu’n unig sy’n dechrau eu meddygfeydd cyn 9.00am ac un ohonynt yn unig sydd â’i (h)apwyntiad olaf am 6.15pm.

Dydd Llun

8.15am - 12.45pm 3.00 - 6.15pm

Dydd Mawrth

8.15am - 12.45pm 3.00 - 6.15pm

Dydd Mercher

8.30am - 12.40pm 3.00 - 5.50pm

Dydd Iau

8.30am - 12.40pm 3.00 - 5.50pm

Dydd Gwener

8.15am - 12.45pm 3.00 - 6.15pm

Ar gyfer cleifion sy’n mynychu apwyntiadau cyn 9.00am ac ar ôl 6.00pm ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher a dydd Gwener ac apwyntiadau ar ôl 12 canol dydd ar ddydd Iau, gallwch ddod i mewn i’r dderbynfa trwy’r drysau ochr.

Mae gan bob meddyg un diwrnod i ffwrdd yn ystod yr wythnos waith.  Mae hyn yn seiliedig ar system rota a bydd yn newid.

Sylwer os gwelwch yn dda y croesewir galwadau ffôn â neges peiriant ateb pan fydd y feddygfa ar gau.  Rhoddir rhif ffôn cyswllt ar gyfer unrhyw ymholiadau brys yn unig na all aros nes bydd y feddygfa'n ail agor.

Rydym ar gau ar brynhawn dydd Mercher neu ddydd Mawrth bob mis ar gyfer hyfforddiant.

APWYNTIADAU BRYS

Mae'r feddygfa'n gweithredu gwasanaeth brysbennu galwadau ffôn gan nyrsys. Os bydd gennych broblem sy’n methu aros am apwyntiad arferol, yna ffoniwch y derbynnydd apwyntiadau. Os na fydd unrhyw apwyntiadau “ar y diwrnod” ar ôl, bydd y derbynnydd yn cymryd eich manylion ac yn gofyn i'r nyrs brysbennu ddychwelyd eich galwad.   Bydd y nyrs yn trafod eich problem ac yn awgrymu'r camau mwyaf addas i'w cymryd. Gwnewch yr alwad ffôn cyntaf cyn gynted â phosibl ar ôl 9.00am os gwelwch yn dda. 

CYNGOR DROS Y FFÔN

Os hoffech gyngor y meddyg neu nyrs y feddygfa ynglyn â mater cyffredinol, ffoniwch yn y bore os yw’n bosibl a dywedwch wrth y derbynnydd os hoffech siarad gyda meddyg neu’r nyrs, Os hoffech siarad gyda nyrs, neu, os yw'n fater brys, defnyddiwch y system nyrs brysbennu (gweler Apwyntiadau Brys blaenorol).

YMWELIADAU Â'R CARTREF

Os na fyddwch yn gallu dod i'r feddygfa, ffoniwch cyn 10.30am.  Mae hyn yn galluogi'r meddygon i drefnu eu hymweliadau.   Mae ymweliadau â'r cartref i'r sawl sy'n gaeth i'r cartref neu'n rhy sâl i ddod i'r feddygfa.  

CANLLAWIAU YMWELD

DYLID CADW YMWELIADAU Â'R CARTREF I'R SAWL SY'N RHY SÂL I DDOD I'R FEDDYGFA.  MAE  YMWELIADAU Â'R CARTREF YN CYMRYD LLAWER O AMSER.   MAE'R CYN AWDURDOD IECHYD GOGLEDD CYMRU WEDI CYMERADWYO'R CANLLAWIAU CANLYNOL AR GYFER YMWELIADAU Â'R CARTREF A BYDD Y FEDDYGFA'N DILYN Y RHAIN:

ARGYMHELLIR YMWELIAD GAN Y MEDDYG TEULU   

• SALWCH TERFYNOL

• Y CLAF SY'N GAETH I'R GWELY 

GALL YMWELIAD GAN Y MEDDYG TEULU FOD YN DDEFNYDDIOL    

• POEN YN Y FREST

• YN FYR EICH GWYNT DDIFRIFOL

• GWAEDU DIFRIFOL

DYLID DEALL OS YW MEDDYG TEULU AR FIN DECHRAU APWYNTIAD WEDI'I DREFNU AC YN CAEL GWYBOD BOD EI GLAF YN DIODDEF SYMPTOMAU SY'N AWGRYMU TRAWIAD AR Y GALON, Y CAMAU MWYAF SYNHWYROL FYDDAI GALW AMBIWLANS PARAFEDDYGOL BRYS YN HYTRACH NA MYNYCHU.

NID YW YMWELIAD GAN Y MEDDYG TEULU'N ARFEROL

Yn y rhan fwyaf o'r achosion hyn, ni fyddai ymweliad yn ddefnydd addas o amser meddyg teulu:

• Symptomau cyffredin plentyndod: twymyn, annwyd, peswch, pigyn clust, cur pen, dolur rhydd/cyfogi a'r rhan fwyaf o achosion poen yn y bol. Fel arfer, mae'r cleifion hyn yn ddigon iach i deithio yn y car. Nid yw'n angenrheidiol yn niweidiol mynd â phlentyn gyda thwymyn allan.

Efallai na fydd y plant hyn yn ddigon iach i deithio ar fws neu i gerdded ond mae cludiant car ar gael gan ffrindiau, perthnasau neu gwmni tacsi. Nid gwaith meddyg yw trefnu cludiant o'r fath. 

• Oedolion gyda phroblemau cyffredin fel annwyd, peswch, dolur gwddf, y ffliw, poen cefn a phoen bol.  

• Byddai'n well trin problemau cyffredin ymysg yr henoed fel symudedd gwael, poen yn y cymalau ac anhwylder cyffredinol trwy ymgynghoriad mewn meddygfa.  

YMWELIADAU BRYS

Ffoniwch (01352) 759163 ddydd a nos.

 

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Clayton Road, Mold, Flintshire, CH7 1SS
  • Telephone (01352) 759163
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Back to top