CYFRINACHEDD

CYFRINACHEDD A MYNEDIAD AT EICH COFNODION MEDDYGOL

Mae eich cofnodion meddygol yn gyfrinachol ac ni chânt eu trafod gydag unrhyw un arall heb eich caniatâd yn ysgrifenedig.   Mae'r feddygfa'n cydymffurfio gyda'r Ddeddf Amddiffyn Data.

Rydym yn gofyn am wybodaeth amdanoch er mwyn i chi dderbyn y gofal a'r driniaeth iawn.  Rydym yn cadw'r wybodaeth hon, ynghyd â manylion eich gofal oherwydd y byddwn ei hangen efallai os byddwn yn eich gweld chi eto. 

Efallai y byddwn yn defnyddio rhywfaint o'r wybodaeth hon am resymau eraill; er enghraifft, i'n helpu i amddiffyn iechyd y cyhoedd a gweld y GIG yn rhedeg yn effeithiol, cynlluniau ar gyfer y dyfodol, hyfforddi ei staff, talu'r biliau a bod yn atebol am y camau a gymerwyd.  Efallai y bydd angen gwybodaeth i helpu i addysgu staff clinigol yfory hefyd a chynnal ymchwil meddygol ac ymchwil iechyd arall er lles pawb.  Weithiau mae angen trosglwyddo gwybodaeth oherwydd y gyfraith: er enghraifft, hysbysu am enedigaeth.

Mae Cofrestr Ganolog GIG Cymru a Lloegr yn cynnwys manylion personol sylfaenol holl gleifion a gofrestrwyd gyda meddyg teulu.  Nid yw'r gofrestr yn cynnwys gwybodaeth feddygol. 

Mae'n ddyletswydd ar bawb sy'n gweithio i'r GIG gadw gwybodaeth amdanoch yn gyfrinachol.  Mae'n bosibl y byddwch yn derbyn gofal gan bobl eraill yn ogystal â'r GIG.  Er mwyn gallu cydweithio er eich lles chi, mae'n bosibl y byddwn angen rhannu gwybodaeth amdanoch. 

Byddwn yn defnyddio neu'n trosglwyddo gwybodaeth amdanoch os bydd rhywun gwirioneddol ei hangen er eich lles chi a phawb arall.  Pan fydd hynny'n bosibl, byddwn yn tynnu manylion sy'n cynnwys eich enw.  Mae'r gyfraith yn rheoli rhannu rhai mathau o wybodaeth bersonol hynod sensitif. 

Bydd yn ddyletswydd gyfreithiol ar unrhyw un sy'n derbyn gwybodaeth gennym i gynnal cyfrinachedd hefyd.

Mae'r feddygfa hon yn cyfrannu data cleifion dienw i gronfa ddata a ddefnyddir ar gyfer ymchwil gofal iechyd.  Mae'r feddygfa'n derbyn ffi a hyfforddiant gan y cwmni sy'n cynhyrchu'r data i helpu i wella ansawdd ei gofnodion cyfrifiadurol. 

Bydd y cwmni sy'n cynnal y data dienw yn darparu'r data i ymchwilwyr ag awdurdod am ffi data.  Cymeradwy-wyd y cynllun casglu data gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil Aml-ganolfan y De Ddwyrain.  Bydd y Pwyllgor yn goruchwylio'r holl ymchwil a gynhelir ar y data hefyd. 

Bydd y gronfa ddata yn cynnal data ar filiynau o gleifion ac ni all unrhyw un y tu allan i'r feddygfa olrhain unrhyw glaf.

CYNLLUNIO TEULU

Bydd y meddygon a'r nyrsys yn trafod ac yn argymell dewis o ddull atal cenhedlu.  Ar gyfer 'archwiliad y bilsen' arferol, trefnwch apwyntiad gydag un o nyrsys y feddygfa (nid ydych angen apwyntiad gyda'r meddyg).  Fodd bynnag, byddwch angen ail-archebu eich presgripsiwn gan dderbynnydd y feddygfa.   Ni all nyrsys y feddygfa roi presgripsiwn i chi.

BRECHLYNNAU'R FFLIW

Rydym yn argymell brechlyn y ffliw i'r henoed a chleifion a ystyrir mewn perygl arbennig. Holwch yn ystod mis Medi os gwelwch yn dda. 

ARCHWILIAD MEDDYGOL

Codir tâl a argymhellir gan y Gymdeithas Feddygol Brydeinig i gwblhau ffurflenni ac archwiliadau meddygol di-GIG.  Mae'r rhain yn cynnwys tystysgrifau preifat, ffurflenni pasport, ffurflenni canslo gwyliau, ffurflenni yswiriant (pob math o ofal iechyd preifat), cyflogaeth, HGV a phrofion meddygol gyrwyr hyn ayyb.  Bydd y feddygfa'n cynnal archwiliadau meddygol i gwmnïau yswiriant, PCV ac LGV.  Cysylltwch â'r dderbynfa i drefnu apwyntiad.

CLEIFION NEWYDD

Ewch at ddesg y dderbynfa gyda'ch cerdyn meddygol, os yw'n bosibl. Byddwch angen eich rhif GIG os ydych chi eisoes wedi cael eich cofrestru â'r GIG yn ogystal â’ch pasport neu ddull adnabod arall a thystiolaeth o’ch cyfeiriad e.e. cytundeb morgais neu rent neu fil. Bydd angen i gleifion tramor sy'n dymuno cofrestru yn barhaol am y tro cyntaf ddarparu dogfennaeth briodol ee  trwydded waith, pasport, Fisa mynediad, ac ati.  Byddwch yn cael cynnig prawf meddygol claf newydd gyda Chynorthwy-ydd Gofal Iechyd a fydd yn gwirio eich pwysedd gwaed, taldra, pwysau, ac ati.

Dewch â sampl wrin gyda chi i'r ymgynghoriad hwn. Os bydd unrhyw glaf yn newid ei enw neu gyfeiriad dylai e/hi roi gwybod i’r derbynnydd er mwyn i  ni allu newid ein cofnodion.  Byddwch yn cofrestru â'r practis cyfan yn hytrach na meddyg teulu penodol ond byddwch yn gallu gofyn i weld meddyg teulu penodol a byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu hyn ond efallai ni fydd yn bosibl bob amser.

DIM YSMYGU

Rydym yn gweithredu polisi dim ysmygu yn yr eiddo.

DATGANIAD O FWRIAD YNGHYLCH CYDRADDOLDEB

Mae’r practis wedi ymrwymo i sicrhau bod ein cleifion a’n staff i gyd wedi’u hamddiffyn rhag gwahaniaethu anghyfreithlon.

Mae gwahaniaethu uniongyrchol yn digwydd pan fo rhywun yn cael ei drin yn llai ffafriol ac yn cael ei roi dan anfantais ar sail wahaniaethol o ran ei driniaeth.  Gall gwahaniaethu ddigwydd yn anfwriadol hyd yn oed.

Ni fydd unrhyw glaf yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail rhyw, tras, lliw, crefydd, cred grefyddol neu athronyddol, cenedl, oed, tarddiad ethnig, statws priodasol, partneriaeth sifil, anabledd, gogwydd rhywiol neu ailbennu rhyw.

Ni fydd unrhyw aelod o staff - meddyg teulu, nyrs, gweinyddwr neu aelod o staff y dderbynfa yn derbyn triniaeth lai ffafriol gan gleifion ar sail rhyw, tras, lliw, crefydd, cred grefyddol neu athronyddol, cenedl, oed, tarddiad ethnig, statws priodasol, partneriaeth sifil, anabledd, gogwydd rhywiol neu ailbennu rhyw.

Anogir unrhyw glaf neu weithiwr sy’n credu ei fod ef neu ei bod hi wedi dioddef gwahaniaethu annheg i ddefnyddio ein Polisi Cydraddoldeb.

Bydd unrhyw glaf sy’n ymddwyn mewn modd gwahaniaethol (boed ar sail rhyw, tras, lliw, crefydd, cred grefyddol neu athronyddol, cenedl, oed, tarddiad ethnig, statws priodasol, partneriaeth sifil, anabledd, gogwydd rhywiol neu ailbennu rhyw) tuag at glaf neu aelod o staff arall yn euog o gamymddwyn difrifol a bydd yn cael ei drin yn unol â’n Polisi Cydraddoldeb.

Bydd unrhyw aelod o staff sy’n ymddwyn mewn modd gwahaniaethol ( boed ar sail rhyw, tras, lliw, crefydd, cred grefyddol neu athronyddol, cenedl, oed, tarddiad ethnig, statws priodasol , partneriaeth sifil, anabledd, gogwydd rhywiol neu ailbennu rhyw) tuag at glaf neu aelod o staff arall yn euog o gamymddwyn difrifol a bydd yn cael ei drin yn unol â’n Polisi Cydraddoldeb.

RHYDDID GWYBODAETH - CYNLLUN CYHOEDDI

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn mynnu bod y feddygfa'n llunio Cynllun Cyhoeddi.  Mae Cynllun Cyhoeddi yn ganllaw i'r 'categorïau' gwybodaeth sydd ar gael gan y feddygfa.  Mae'r cynllun hwn ar gael yn y dderbynfa.

GWASANAETHAU MEDDYGOL CYCHWYNNOL

Gellir cael manylion gwasanaethau meddygol cychwynnol yn yr ardal hon gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Preswylfa, Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint CH7 1PZ, ffôn 01352 700227.

 

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Clayton Road, Mold, Flintshire, CH7 1SS
  • Telephone (01352) 759163
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Back to top