SAMPLAU

SAMPLAU

Os bydd y meddyg wedi gofyn i chi fynd â sampl i Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug, gwnewch yn siwr ei fod yn cyrraedd cyn 12 canol dydd er mwyn ei anfon i Ysbyty Maelor Wrecsam i'w brofi.  Ni chymerir gwaed ym Meddygfa Pendre. Os bydd angen cymryd gwaed, bydd y meddyg yn rhoi ffurflen i chi ac yn gofyn i chi fynd i'r Adran Achosion Brys, Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug ble byddant yn trefnu i'w anfon i Ysbyty Maelor Wrecsam i'w brofi.

APWYNTIADAU AR GYFER PROFION GWAED

I wneud apwyntiad i gael prawf gwaed â’r fflebotomydd yn Ysbyty’r Wyddgrug, ffoniwch 01745 448775 o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9:00am a 4:00pm.

CANLYNIADAU PRAWF

Ffoniwch y feddygfa ar ôl 2.00pm i holi am ganlyniadau'r profion.  Bydd y meddyg neu'r nyrs yn eich cynghori faint fyddwch angen aros cyn ffonio i gael eich canlyniadau. Bydd profion ceg y groth yn cymryd oddeutu chwe wythnos.

DOS ISEL DIFFTHERIA/TETANUS A BRECHLYN POLIO ANWEITHREDOL

Dylid rhoi hwn bob 10 mlynedd. Os byddwch yn ansicr, cysylltwch â’r derbynnydd yn y feddygfa. 

BRECHIADAU CYN TEITHIO

Bydd y practis yn cyflawni’r gwasanaeth hwn. Cysylltwch â ni mwy na dau fis cyn teithio er mwyn gallu gweithio allan y cynllun brechu. Bydd angen codi ffi ar y claf ar gyfer rhai brechiadau cyn teithio. Os na fydd cleifion yn cysylltu â’r feddygfa ymhell ymlaen llawn, efallai y bydd angen i gleifion deithio i Gaer i gael brechiadau yn breifat.  I gael manylion pellach, cysylltwch â’r derbynnydd.

EICH DANNEDD

PLANT

Fel arfer, mae'r dannedd cyntaf yn dechrau dod drwodd rhwng chwe mis a blwydd oed.  Erbyn dwy a hanner i dair oed, bydd yr 20 dant cyntaf i gyd wedi dod drwodd. Mae'r dannedd parhaol cyntaf yn dod drwodd yn chwech oed ac yn gorfod para am weddill eich oes. Gall y rhain fod yn ddannedd newydd yn y tu blaen, yn cymryd lle'r rhai 'sigledig' sydd wedi disgyn allan, neu'r cyntaf o'r cilddannedd mawr sy'n dod allan yn y cefn. Y peth pwysicaf y gallwch ei wneud i helpu dannedd eich plentyn yw sicrhau ei fod yn cael diet iach. Mae siwgr yn pydru dannedd, ac nid yn unig faint o siwgr ond pa mor aml y mae cysylltiad gyda'r dannedd sy'n bwysig.   Peidiwch byth â rhoi diodydd melys i'ch babi mewn potel na dwmi i'w sugno, mae byrbrydau sawrus a ffrwythau'n llawer gwell.   Dechreuwch lanhau dannedd eich babi'n ifanc, i'w wneud yn arferiad o'r dechrau. Defnyddiwch bast dannedd fflworid ar gyfer dannedd cryfach. Dylech ymweld â'r deintydd yn rheolaidd bob chwe mis a chael eich plentyn i arfer mynd gyda chi.

Mae 12-16 oed yn adeg bwysig ar gyfer archwiliadau, nid yn unig ar gyfer iechyd y dannedd ond hefyd eu safle pan fydd angen triniaeth orthodonteg (weiren ayyb) efallai.

OEDOLION

Fel arfer, bydd cilddannedd yn dechrau dod allan rhwng 18-25 oed ac efallai y bydd angen sylw arnynt.

Clefyd Gymiau - Collir mwy o ddannedd trwy glefyd gymiau na phydredd, dyna pam bod glanhau gofalus, digennu ac archwiliadau rheolaidd gan y deintydd bob chwe mis yn bwysig.   I'r henoed gyda dannedd gosod, mae'n bwysig parhau i weld y deintydd a fydd yn chwilio am glefydau'r gymiau a meinwe meddal yn y geg, fel briwiau a thyfiant sy'n gallu tyfu'n ddi-boen heb i chi sylwi.

FFIOEDD

Ni ddylech adael i gost eich atal rhag archwiliadau rheolaidd. Mae archwiliad gan ddeintydd yn rhad ac yn debyg o atal mwy o waith costus yn nes ymlaen trwy esgeulustod.   Nid yw'r grwpiau canlynol yn talu o gwbl: plant o dan 16 oed, o dan 19 oed ac mewn addysg llawn amser, yn ystod beichiogrwydd a'r flwyddyn ar ôl esgor.   Hefyd, rhai categorïau ar incwm isel - gofynnwch i'r deintydd am fanylion.  Nid oes unrhyw un yn talu i drwsio dannedd gosod.  

GWASANAETHAU DEINTYDDOL BRYS

Bydd deintyddion yn gweld rhywun mewn argyfwng os bydd y claf wedi cofrestru gydag ef/hi.    Os byddwch angen triniaeth frys a heb gofrestru gyda deintydd, ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 6010128 a fydd yn blaenoriaethu eich galwad a'ch cyfeirio i'r gwasanaeth deintyddol yn y gymuned.    Cynhelir clinig deintyddol brys yn Ysbyty Glannau Dyfrdwy. Bydd y clinigau hyn yn dechrau am 9.30am a gellir gweld cleifion ar sail eistedd ac aros. Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i gyfyngu i 12 claf fesul clinig. 

 

CYFNODAU DEORI AC EITHRIO RHAI CLEFYDAU HEINTUS

CLEFYD

CYFNOD HEINTUS
(DIWRNODAU)

CYFNOD Y BYDD
Y CLAF YN HEINTUS

GWAHARDD
O’R YSGOL

SYLWADAU

Brech yr Ieir 14-21 O tua 1-2 diwrnod
cynt, dim mwy na
6 diwrnod ar ôl y
cnwd olaf o smotiau
Tra bydd y
plentyn yn
teimlo’n
sâl
 
Briwiau Ceg
(Herpes Simplex)
  Cyswllt
uniongyrchol tra
bydd yn llaith
Dim Maent yn dueddol
o wella a dod yn
ôl, glendid
personol yn bwysig
Llid yr
amrannau
1-3 Tra bydd yr haint
yn weithredol
Hyd at 48 awr
ar ôl i’r haint
glirio
Heintus i’r rhai
mewn cyswllt
uniongyrchol
'Fifth Disease'
(syndrom croen
trawedig)
7-28 Anhysbys Tra’n teimlo’n
sâl
Gall y frech
aros am gyfnod
maith
Y Frech Goch
(Rwbela)
14-21
ond fel arfer
16-18
Wythnos cynt hyd
at tua 4 diwrnod
ôl i’r frech
ymddangos
Saith diwrnod
ar ar ôl i’r frech
ymddangos
Dylai pob mam
ifanc gyda phlant
gael eu gwirio i sicrhau
eu bod yn heintrydd
Chwarenglwyf
(Glandular Fever)
14-40 Anhysbys Tra’n teimlo’n
sâl
 
Clwy'r Traed a'r
Genau
3-5 Yn ystod cyfnod
dwys
Tra’n teimlo’n
sâl
Glendid yn bwysig.
Dod allan yn y
carthion am wythnosau
Impetigo Heintus iawn hyd
nes iddo gael ei drin
Hyd at 48 awr ar
ôl cwblhau’r
driniaeth
   
Clefyd
Melyn Heintus
15-50
ond fel arfer
tua 28
O 7-14 diwrnod cynt
hyd at 7 diwrnod
ar ôl dechrau’r
clefyd melyn
Saith diwrnod o
ddechrau’r
clefyd melyn
Glendid yn
bwysig iawn,
dylid pwysleisio
golchi dwylo
Dolur Rhydd
Heintus
Amrywiol Yn ystod cyfnod
dwys ac am gyfnod
amrywiol ar ôl
hynny
Hyd nes y
bydd yn
rhydd o haint
Glendid
personol
da yn hanfodol
Llau (pen a chorff)   Tra’n llochesul
lau
Dim Gwirio gwallt y
plentyn - ond gall
oedolion fod yn
ffynhonnell
Y Frech Goch 10-15 Ambell ddiwrnod
cynt i 4 diwrnod ar
ôl i’r frech ymddangos
Tua saith
diwrnod ar ôl
i’r frech ymddangos
Dylid
imiwneiddio
pob plentyn
Llid yr
Ymennydd
Dibynnu ar
y math
Tra bo’r creadur
yn bresennol yn
y trwyn neu’r
gwddf
Nes bydd wedi
gwella, fel
arfer yn yr
ysbyty
Mae’n bosibl y
cynghorir teulu
agos i gael
triniaeth
Clwy’r Pennau 14-21 ond fel
arfer tua 18
Yn bennaf, 2 ddiwrnod
cyn dechrau’r salwch,
ond hyd at 4 diwrnod ar
ôl i’r chwydd fynd i lawr
Hyd nes i’r
chwydd fynd i
lawr
 
Tarwden   Hyd nes y bydd yr
anafiadau wedi
gwella
O leiaf 24 awr
ar ôl cwblhau’r
driniaeth
Mae glendid
personol yn
hanfodol
Sgabies
(Y Crafu)
Amrywiol Hyd nes y bydd yr
wyau wedi marw
24 awr ar ôl
triniaeth
Mae’n bosibl y bydd
y croen yn parhau i
gosi ar ôl triniaeth
Y Clefyd Coch
(Haint gwddf)
1-3 Os nad yw’n cael ei drin
hyd at 21 diwrnod/nid
yw’n arfer bod yn heintus
24 awr ar ôl triniaeth
Hyd nes y bydd
yn cael ei drin
a bod y claf yn
teimlo’n well
 
Llyngyr   Tra bydd y llyngyr
yn fyw yn y pen ôl.
Mae triniaeth yn
sydyn ac yn effeithiol
Ni warentir Mae’n rhaid
rhoi sylw
arbennig i
lendid
Twbercwlosis   Hyd at 14 diwrnod
ar ôl y driniaeth
Yn unol â
gwybodaeth gan
y meddyg
Dylid hysbysu
Swyddog Meddygol
Iechyd yr Amgylchedd
Dafaden   Dim Dylid parhau â
gweithgareddau
arferol
Awgrymir gorchuddio
dafaden gyda
rhwymyn addas neu
sanau a gorchuddio’r
ddafaden gyda
rhwymyn achludol
Y Pas 7-10 Yn bennaf yn y cyfnodau
cataraidd cynnar ond
hyd at 3-4 wythnos ar ôl
dechrau tagu gwasgfaol.
Gall hyn leihau i 7 diwrnod
os rhoddir triniaeth
gyda gwrthfiotigau
Os bydd yn cael
ei drin gyda
gwrthfiotigau,
gall ddychwelyd
ar ôl 7 diwrnod
Ni ddylid anfon
plant newydd i’r
ysgol yn ystod
epidemig, oni
bai eu bod wedi eu
himiwneiddio

SAFONAU SIARTER Y FEDDYGA

Mae'r Feddygfa'n gwneud pob ymdrech i gynnig gofal o safon uchel i gleifion ac mae'n parhau i edrych am ffyrdd i wella gwasanaethau i gleifion. Rydym wedi rhestru safonau gwasanaeth y gallwch eu disgwyl gan y feddygfa. Gofynnwn i chi gydweithio trwy drin staff yn gwrtais.

SAFONAU GOFAL

Fel claf GIG sydd wedi cofrestru gyda'r feddygfa, mae gennych hawl i:

• Gwrteisi a pharch gan y staff.

• Preifatrwydd a chyfrinachedd wrth siarad gydag unrhyw aelod o staff.

• Gwasanaeth iechyd sy’n gydymdeimladol ac yn ymateb i’ch anghenion unigol o fewn yr adnoddau sydd ar gael.

• Cael cynnig apwyntiad yr un diwrnod os byddwch angen gweld y meddyg ar frys neu gynted â phosibl.

• Eglurhad clir o unrhyw driniaeth arfaethedig gan dîm y feddygfa.

• Adolygu eich meddyginiaethau'n rheolaidd os byddwch yn derbyn ail bresgripsiynau.

• Cael eich cyfeirio at Feddyg Ymgynghorol, sy'n dderbyniol i chi, pan fydd y meddyg teulu'n
teimlo y bydd angen a’ch cyfeirio am ail farn os byddwch chi a'r meddyg teulu'n
cytuno fod hyn yn ddymunol.

• Cael mynediad at eich cofnodion iechyd yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.  Ysgrifennwch at reolwr y feddygfa os hoffech weld y rhain neu eisiau copïau.  Efallai y codir tâl bychan am y gwasanaeth hwn.

• Ateb ymholiadau ffôn yn brydlon ac yn effeithiol.

• Cael eich hysbysu am ganlyniadau prawf, pelydr-x a chlaf allanol ar gais, ar ol 2.00pm.

• Byddwn yn ceisio delio gyda phob cais am apwyntiad gan gleifion. 

Yn ogystal:

• Gall cleifion cofrestredig 16-74 oed na welwyd ers tair blynedd ofyn am ymgynghoriad.

• Gall cleifion cofrestredig dros 75 oed na welwyd yn y flwyddyn ddiwethaf ofyn am ymgynghoriad.  Os na fyddwch yn gallu dod i'r feddygfa ar gyfer yr ymgynghoriad oherwydd eich cyflwr meddygol, gellir trefnu ymweliad â'r cartref.

• Bydd y practis yn cyfyngu neu’n tynnu eich hawliau i ofal mewn amgylchiadau eithriadol yn unig, pan fyddwch chi wedi methu ag ymddwyn mewn ffordd y tybir i fod yn annerbyniol.

SUT ALLWCH CHI EIN HELPU NI I'CH HELPU CHI

• Trwy drin pob aelod o’n staff, cleifion eraill, gofalwyr ac ymwelwyr â’r practis yn gwrtais ac yn barchus bob amser.

• Rhoi'r holl wybodaeth berthnasol i'r meddyg am eich cyflwr â'ch hanes meddygol yn y gorffennol.

• Trwy roi gwybod i ni pan fyddwch yn symud neu newid rhif ffôn - rydym angen diweddaru ein cofnodion.

• Trwy gadw apwyntiad neu roi cymaint o rybudd â phosibl os bydd yn rhaid i chi ganslo.

• Trwy ddefnyddio eich apwyntiad ar gyfer un unigolyn yn unig

• Trwy beidio disgwyl presgripsiwn bob tro y byddwch yn gweld y meddyg - gall rhoi ein cyngor ar waith fod yn llawer mwy effeithiol na chyffuriau.

• Trwy roi 48 awr o rybudd cyn casglu ail-bresgripsiynau.

• Os byddwch angen ymweliad â'r cartref, cofio ffonio cyn 10.30am.

• Ffonio'r meddyg (y tu allan i oriau) mewn argyfwng yn unig ac nid ar gyfer triniaeth,
apwyntiadau neu bresgripsiynau arferol.

• Trwy beidio ag yfed alcohol, ysmygu neu gymryd unrhyw ffurf o gyffuriau neu bresgripsiwn yn y feddygfa.

• Trwy ddeall, os byddwch chi’n arddangos unrhyw ymddygiad ymosodol, bygythiol neu dreisgar tuag at unrhyw aelod o staff a gyflogir yn y practis neu’n achosi i unrhyw aelod o staff neu’r cyhoedd ofni am eu diogelwch, byddwch chi’n cael eich tynnu o restr y practis a bydd y mater yn cael ei gyfeirio i’r heddlu.

Gallwch ein helpu trwy roi gwybod i ni pan fyddwch yn anhapus gyda'r gwasanaethau a ddarperir neu os bydd gennych sylwadau defnyddiol ynglyn â sut y gellir eu gwella.  Mae bocs awgrymiadau ar gael yn y dderbynfa ar gyfer eich cyfraniadau i wella'r gwasanaeth.

GODDEF DIM

Rydym yn derbyn yn llwyr y gall pobl fod yn fwy diamynedd nag arfer os ydynt yn sâl ac o bosibl yn bryderus. Fodd bynnag, nid oes unrhyw reswm pam y dylai ein staff ymroddgar ddioddef rhywun yn bod yn ddigywilydd, ymosodol a gofynion afresymol.  Dyluniwyd y polisi hwn i amddiffyn meddygon a staff ym meddygfa Pendre gan y lleiafrif o gleifion sy'n ddigywilydd, ymosodol ac yn gofyn llawer yn barhaus. Ni fyddwn yn oedi cyn tynnu cleifion sy'n methu dangos cwrteisi ac ymddygiad rhesymol tuag at ein staff oddi ar ein rhestrau.

GOLWG

Nid ydym yn gwerthfawrogi pwysigrwydd golwg nes i ni ddechrau ei golli.   I osgoi problemau, dylai pawb gael archwiliadau rheolaidd gyda'r optometrydd ond mae rhai grwpiau arbennig o gleifion mewn perygl:

• Plant gyda hanes teuluol o lygad croes neu 'lygad ddiog'

• Cleifion gyda diabetes neu bwysedd gwaed uchel

• Cleifion gyda hanes teuluol o glawcoma

Allwch chi ddarllen hwn?

H V O A P N R S T

Os na fyddwch yn gallu darllen hwn 18" o flaen eich llygaid hyd braich efallai eich bod angen sbectol a dylech gysylltu â'r optegydd.   Mae ganddo/i’r sgil, yr offer a'r arbenigedd i brofi eich llygaid yn well na'r meddyg.   Defnyddiwch ef a pheidiwch â gadael i ffioedd archwilio newid eich meddwl.   Mae eich golwg werth llawer mwy.   Byddwch yn cael eich eithrio rhag talu ffioedd beth bynnag os ydych yn un o'r categorïau canlynol:

• O dan 16

• O dan 19 ac mewn addysg llawn amser     

• Dros 60

• Derbyn cefnogaeth incwm  

• Diabetig

• Cofrestru'n ddall neu'n rhannol ddall   

• Derbyn neu'n bartner i rywun sy'n derbyn credyd teulu   

• Dioddef gan glawcoma, neu hanes teuluol o glawcoma (rhiant, brawd neu chwaer neu
blentyn yn dioddef) a'ch bod yn 40 oed neu'n hyn.

Un canfyddiad trychinebus yn aml yw canfod gwaed dros wyn y llygad. Gelwir hyn yn waedlif lled-gyfbilennol (subconjunctival haemorrhage), a achosir gan lestr gwaed wedi torri. Nid yw’n beryglus i’ch golwg, ond mae’n werth cael apwyntiad arferol gyda’r meddyg i wirio eich pwysedd gwaed. Bydd y gwaed ei hun yn amsugno’n naturiol fel briw. Gall plant bach gael prawf golwg hyd yn oed. Nid oes yn rhaid iddynt allu darllen nac adnabod llythrennau i gael eu profi’n ddigonol.

GRWP DYDD MERCHER

Yn Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug, dyma Wasanaeth Dydd Cefnogaeth Liniarol a gynhelir bob dydd Mercher ar gyfer cleifion â chyflyrau sy’n cyfyngu ar fywyd.  Mae’r grwp yn gweithio mewn partneriaeth â Thy’r Eos, Meddygon Teulu lleol a nyrsys Macmillan.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu’r grwp, cysylltwch ag Angie Parker ar
(01352) 706704 sy’n llinell uniongyrchol neu galwch heibio Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug.

 

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Clayton Road, Mold, Flintshire, CH7 1SS
  • Telephone (01352) 759163
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Back to top