Y TU ALLAN I ORIAU

Y TU ALLAN I ORIAU

Mae meddyg ar alwad bob amser. Ar gyfer y gwasanaeth brys y tu allan i oriau, ffoniwch 759163 i gael rhif ffôn y meddyg ar ddyletswydd, a roddir fel neges wedi'i recordio. Gwrandewch ar y neges yn ofalus gan y gall gynnwys mwy nag un rhif ar rai achlysuron.  MEWN ACHOSION EITHRIADOL, FFONIWCH 999 AM AMBIWLANS OS BYDD YNA OEDI WRTH GYSYLLTU â MEDDYG.   Gallwch gysylltu â Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Gogledd Cymru ar 0300 123 5566.

PRYNHAWNIAU HYFFORDDIANT MEDDYGFA

Sylwer os gwelwch yn dda y bydd y feddygfa ar gau o 1.00 tan 5.00pm ar un dydd Mercher neu ddydd Mawrth o bob mis ar gyfer hyfforddiant staff.  Bydd posteri ar y prif ddrysau bythefnos cyn y dyddiad cau.  Os bydd arnoch angen gweld Meddyg ar frys yn ystod y cyfnod hwn, ffoniwch rif arferol y feddygfa os gwelwch yn dda byddwch yn cael y rhif argyfwng ar y peiriant ateb.

GWASANAETHAU ERAILL

Cynhelir clinigau cyn-geni bob wythnos mewn cysylltiad â bydwragedd y gymuned.

Nyrsys y feddygfa sy'n gwneud profion ceg y groth.

POLISI GWARCHODWR

Mae gan bob claf hawl i gael gwarchodwr yn bresennol ar gyfer unrhyw ymgynghoriad, archwiliad neu driniaeth ble byddant yn teimlo bod angen.  Gall y gwarchodwr fod yn aelod o'r teulu neu ffrind.  Ar adegau, efallai y byddai'n well gennych i warchodwr ffurfiol fod yn bresennol e.e. aelod o staff hyfforddedig.

Pan fydd hynny'n bosibl, gofynnwn i chi wneud y cais hwn adeg trefnu'r apwyntiad er mwyn gwneud trefniadau ac i osgoi unrhyw oedi ar gyfer eich apwyntiad.  Os na fydd hyn yn bosibl, byddwn yn ceisio cynnig gwarchodwr ffurfiol adeg y gwneir y cais.  Fodd bynnag, efallai y bydd angen aildrefnu'r apwyntiad weithiau.

Efallai y bydd y gweithiwr proffesiynol gofal iechyd angen gwarchodwr yn bresennol hefyd ar gyfer rhai ymgynghoriadau yn unol â pholisi gwarchodwr. 

GWYBODAETH BELLACH

TYSTYSGRIFAU

Ar gyfer unrhyw salwch sy'n parhau am saith diwrnod neu lai, dylai cleifion gael ffurflen SC2 (hunan-dystysgrif) gan eu cyflogwr.  Mae tystysgrifau meddygol sy'n angenrheidiol gan y meddyg am saith diwrnod  cyntaf salwch ar gael yn breifat yn unig, a chodir tâl gan y feddygfa. Mae tystysgrifau meddygol am salwch sy'n parhau mwy na saith diwrnod  ar gael am ddim gan y meddyg teulu.

PROFION CEG Y GROTH

Rydym yn argymell bod pob merch hyd at 65 oed yn cael prawf ceg y groth rheolaidd (o leiaf bob tair blynedd).  Cysylltir â chi ar gyfer hyn - trefnwch apwyntiad gyda nyrs y feddygfa a sicrhewch eich bod yn mynychu os gwelwch yn dda. 

PLANT DAN 16 OED

Rhaid i blant dan 16 oed ddod i'r feddygfa gyda rhiant neu warchodwr.   Os byddant yn dod eu hunain, byddant yn cael eu gweld mewn amgylchiadau eithriadol yn unig.  

MYNEDIAD AT WYBODAETH FEDDYGOL I RIENI PLANT 16 OED A THROSODD AC I  WYR/GWRAGEDD/PARTNERIAID AYYB

Dalier sylw: o 16 oed, yn ôl y gyfraith ni allwn roi canlyniadau profion nac unrhyw wybodaeth feddygol arall i rieni oni bai bod y claf wedi arwyddo ffurflen i roi caniatâd i ni wneud hynny.   Mae'r gyfraith hon yn berthnasol i wŷr a gwragedd ayyb. Mae ffurflen ar gael gan un o'rderbynyddion.  

BRECHU PLANT AC OEDOLION

OED

Pa frechlyn a roddir

Sut mae’n cael ei Roi

2 fis oed

Polio, Difftheria, Tetanws, y Pâs, Hib
niwmococol cyfun (PCV)
rotafirws
brechiad meningitis B

wedi’u rhoi mewn 1 pigiad
1 pigiad
1 dogn trwy’r geg

3 mis oed

Polio, Difftheria, Tetanws, y Pâs, Hib
rotafirws

1 pigiad
1 dogn trwy’r geg

4 mis oed

Polio, Difftheria, Tetanws,
y Pâs, Hib
Pigiad niwmococol
brechiad meningitis B

1 pigiad
1 pigiad

rhwng 12 a 13 mis

Pigiad atgyfnerthu Llid yr Ymennydd
Hib/Llid yr Ymennydd C
Brech Goch, Clwy Pennau, Rwbela
Pigiad atgyfnerthu niwmococol
brechiad meningitis B

1 pigiad
1 pigiad
1 pigiad

2 i 5 oed

ffliw (chwistrell ‘fluenze’ trwy’r trwyn)

chwistrell trwy’r trwyn neu bigiad
os oes gwrtharwyddion i
bigiad yn cael ei roi bob
blwyddyn

3 blwydd 4 mis oed
neu’n fuan wedyn

Polio, Difftheria, Tetanws, y Pâs
Brech Goch, Clwy'r Pennau, Rwbela

1 pigiad
1 pigiad

merched 12 i 14 oed

HPV yn cael ei roi yn yr ysgol

cwrs o 2 bigiad yn cael eu rhoi
ag o leiaf 6 mis rhyngddynt

oddeutu 14 blwydd oed

Difftheria, Tetanws, Polio
Llid yr ymennydd C

1 pigiad
1 pigiad

65 oed a hyn

Y Ffliw

1 pigiad bob blwyddyn

65 blwydd oed

niwmococal

1 pigiad
1 pigiad

70 blwydd oed

Yr eryr

1 pigiad

Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Clayton Road, Mold, Flintshire, CH7 1SS
  • Telephone (01352) 759163
Website supplied by Oldroyd Publishing Group
Your Neighbourhood Professionals. Just a Click Away! Smith & Schwarz Opticians
Back to top